Previous Frame Next Frame

Contractul cu turistul

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. _________ din data de _______________
 
 
Părţile contractante:
Societatea MISTRAL TOURS & EVENTS SRL, cu sediul în Constanta,Mamaia, Statie pornire Telegondola, jud.Constanta, număr de înregistrare la registrul comerţului J13/3362/ 2018, cod de înregistrare fiscală  40192541, cont bancar RO78 BTRL RONC RT04 7635 4001, deschis la BANCA TRANSILVANIA, titulară a Licenţei de turism nr. 410/27.12.2018,polita de asigurare emisa de German Romanian Assurance SA cu seria IF-I nr 2961/27.11.2019, pentru Agenţia MISTRAL TOURS & EVENTS , reprezentată prin Adrian Dumitru Martin, în calitate de administrator, denumită în continuare MISTRAL sau Agenţia
 si
Calatorul/reprezentantul calatorului, domnul/doamna ……………………………….. , telefon mobil  … .……. e-mail . . . . . . . . . ……………,  au convenit la incheierea prezentului contract. 
 I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie,bonuri de comanda , alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.
1.2 Intermedierea de catre MISTRAL ,care actioneaza ca si agentie de turism intermediara ,conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate de catre MISTRAL cu alte agentii de turism organizatoare (in aceasta situatie agentia de turism organizatoare alta decat MISTRAL,va fi denumita pe parcursul prezentului contract Agentia sau Organizatorul ), a pachetului de servicii de calatorie constituit de catre Organizator ,inscris in voucher ,bilet de odihna,tratament ,bilet de excursie ,bon de comanda etc. Drept urmare pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor effectuate de catre sau pe seama calatorilor ,in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului.
1.3 Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie sunt prezentate in oferta,iar aceasta este parte integranta a acestui contract .

 

II. INCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Contractul se incheie, dupa caz, in momentul semnarii lui sau a Bonului de comanda, care este parte integranta a contractului, de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice. 
Se considera acceptare a conditiilor contractuale de servicii de calatorie, in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice:
a)    Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
b)    Exprimarea acordului verbal, in cadrul conversatiei telefonice purtate de catre calator cu un reprezentant al Agentiei, cu conditia ca conversatia telefonica sa fie inregistrata, iar calatorul a fost de acord cu inregistrarea conversatiei telefonice;
c)    Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de Agentie;
 2.2. Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie, Agentia poate solicita un avans de pana la 90 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care calatorul solicita serviciile. 
2.3 În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (email, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.
2.4. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

3.1. Preţul total al pachetului este de ………………………..  ,inclusiv toate taxele,comisoanele,tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Agentie .Daca pretul nu este specificat in prezentul contract,atunci acesta este specificat in bonul de comanda  ,alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.
3.2. Modalităţi de plată:
3.2.1. La încheierea contractului se achita :
a)un avans in suma de ………….. EURO  din pretul contractului,iar diferenta …………………….  se va achita pana la data de ……………………..
b)plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie
Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere ,procent aplicat la suma scadenta si neachitata ,daca Organizatorul nu opteaza pentru rezilierea contractului.
3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:
a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;
b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează: ______________________________________________________________________________
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de vanzare comunicat de Banca Transilvania in ziua emiterii facturii conform articolului 290 alin. 2 Cod Fiscal .

 

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

4.1. Agenţia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului,daca aceste modificari sunt nesemnificative si daca a informat calatorul cu cel putin 24 ore inainte de data inceprii calatoriei .
4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 24 ore înainte de data începerii călătoriei. În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.
4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate.
4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 5 zile, dar nu mai puţin de 24 ore, înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13. 4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

 

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI

5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului. In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), persoana careia ii este transferat contractul (cesionarul) si Agentie (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractat si transferat. Responsabilitatea incheierii contractului de transfer (cesiune) revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei (debitorului cedat). Calatorul care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.   
5.2. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la cap. IV pct. 4.1. al doilea paragraf din prezentul contract sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. IV pct. 4.3 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru: 
     (a) sa accepte modificarea propusa; sau 
     (b) sa rezilieze/denunte contractul fara a plati vreo penalitate de reziliere/denuntare. 
 
In cazul in care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
   5.3. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.1. al doilea paragraf din prezentul contract, se considera ca toate modificarile au fost acceptate
   5.4. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul 5.2. lit. b) sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 
   a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propusa de Agentie; 
   b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propusa de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii de calatorie; 
   c) sa i se ramburseze toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului;
  5.5. In cazul situatiei mentionate la p. 5.4 lit. c), calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor in baza prevederilor prezentului contract sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 
       a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de :
i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 
ii)  sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 
iii)  48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 
   b) Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare astfel cum sunt prevazute la cap. IV pct. 4.3 b)-c) si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului; 
   c) anularea s-a facut din vina calatorului. 
   5.6. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat. 
   5.7. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.  Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv si incheierea unui nou contract. 
   5.8. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 
   5.9. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
   5.10. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. 
   5.11. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. 
   5.12. Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.). 
   5.13. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor : cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.
   5.14. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor:  de regula, o zi hoteliera/noapte de cazare incepe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil. 
  5.15. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.
   5.16. In cazul in care un calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
   5.17. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat. 
   5.18. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta. 
   5.19. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
VI. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI, DELIMITAREA RASPUNDERII
6.1. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei urmatoarele penalizari, cu exceptia situatiilor in care Bonul de comanda prevede alte cote de penalizare, caz in care prevaleaza si se aplica exclusiv penalizarile din Bonul de comanda, si anume: 
6.1.1. In cazul serviciilor de calatorie externe/interne:
 1. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD
  1. 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 89 - 60 zile calendaristice inainte de data plecarii;
  2.  50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
  3. 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 7 zile calendaristice inainte de data plecarii;
  4. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in interval mai mic de 7 zile calendaristice inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.
 2. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING
  1. 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre zia confirmarii rezervarii si 60 zile inainte de data plecarii;
  2. 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
  3. 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 7 zile calendaristice;
  4. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in interval mai mic de 7 zile calendaristice inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.
 6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc). Pe lânga penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.
6.2. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Organizatorul si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la art. 6.1. din prezentul contract.
6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rând din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.
In situatia in care calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.  
6.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5 Organizatorul/Intermediarul este exonerat de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.
6.6. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.7. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Organizatorul la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
6.8. Organizatorul va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
6.9. Organizatorul nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Organizatorul.
6.10. Toate sumele mentionate la pct. 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. si 6.7. din prezentul contract, se vor retine de catre Organizator din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
6.10. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 si 6.6 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 
 
 
 
 
 
VII. RECLAMATII
7.1. Calatorul il informeaza fara intârzieri nejustificate pe Organizator, tinând cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in prezentul contract. 
Datele de contact ale Organizatorului pentru asistenta : MISTRAL TOURS& EVENTS SRL – “Agentia de tursim Mistral Tours” Telefon: 0728 281 679 E-mail: office@mistraltours.ro
7.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Organizatorul remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care: 
(a) este imposibil; sau 
(b) implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 
Daca Organizatorul, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Organizatorul dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului.
7.3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Organizatorul a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

VIII. ASIGURARI

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. cu sediul în Bucuresti, Str.Emil Garleanu nr.11 bl.A8 sc.2 ap.49 – cod 051132 sector 3, tel. 0213217428, e-mail : office@gerroma,ro, Poliţa de asigurare seria IF-I nr.2961 valabilă până la data de 30.10.2019 este afişată pe pagina web a agenţiei de turism MISTRAL TOURS (cu indicarea adresei web: http://www. mistraltours.ro)
8.2.  Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
8.2.1. ln cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (denumit in continuare Beneficiar) va solicita MISTRAL, anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat.
8.2.2. In termen de maxim 45  (patruzecisicinci) de zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Beneficiarul  are  obligatia  de  a  transmite GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. ,  cererea  de despagubire insotita de documentele justificative.
 
 
 
Documentele justificative  constau, in principal, in:
a)       contractul privind pachetul de servicii calatorie sau serviciul de calatorie asociat;
 1. fotocopiile documentelor de plata  aferente  contractului  privind pachetele  de  servicii de calatorie  sau serviciile de calatorie asociate (chitante, ordine de plata etc.);
 2. c)       fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;
d)     documentul prin care MISTRAL  sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile  aferente  contractului  privind pachetul  de servicii calatorie  sau serviciul  de calatorie  asociat, mentionat la p. 8.2.1. de mai sus.
   8.2.3. Despagubirea aferenta fiecarui contract privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul  de  calatorie asociat nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea cheltuielilor de repatriere.
   8.2.4. Despagubirea aferenta Politei de asigurare va fi platita:
-       Beneficiarilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cerere de despagubire in termenul mentionat la p. 8.2.2. de mai sus.
-       in limita sumei asigurate mentionata in Polita; si
-       in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. a documentelor justificative pentru toti Beneficiarii, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat la p. 8.2.2. de mai sus.
 
  8.2.5. In cazul in care cuantumul prejudiciilor depaseste, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurata stabilita prin Polita, indiferent de numarul Beneficiarilor, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarui Beneficiar, proportional cu raportul dintre suma  asigurata  stabilita  prin Polita  si totalul cuantumului  prejudiciilor
   8.2.6. Despagubirea se plateste in moneda in care Beneficiarul a achitat contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat. Orice transformare de curs valutar se va  face  la  cursul  de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
   8.2.7. In cazul in care dupa plata despagubirii MISTRAL executa obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii calatorie sau serviciul de calatorie asociat si/sau returneaza sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere catre calator, calatorul are obligatia de a restitui GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare. 
   8.3. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie.
Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca Agentia ofera acest tip de serviciu. 
8.4. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul sau, deoarece acesta este doar intermediar intre calator si asigurator.
 8.5. Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati in mai multe state membre:

Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti,Poarta C, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, Web: ………………………E-mail: ………………………………..

 
IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXA A ACESTUIA SI SUNT URMATOARELE :
a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic.

X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   10.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz.
   10.2. Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei. Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web a Agentiei sau la adresa de e-mail dpo@eximtur.ro.
   10.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.
   10.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile  de transport,  cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.
  
 10.5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:
   a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:
- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;
- divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;
- utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.
   b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;
   c) inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
   d) se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;
   e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.
   10.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.
 
XI. DISPOZITII FINALE
11.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
   11.2. In toate cazurile in care Bonul de comanda parte integranta a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt in neconcordanta cu prevederile prezentului contract, prevederile Bonului de comanda vor prevala.
   11.3. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. 
   11.4. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. 
  
 
 
11.5. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei. 
   11.6. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze  instantelor de judecata competente. 
   11.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
 
 
 
 
MISTRAL TOURS & EVENTS  SRL                                                TURIST
 
 “Agentia de turism Mistral Tours”              
                                   
Agent turism              
NumeLAZAR                                                                  Nume  
PrenumeFLAVIA                                                          Prenume  
 
Semnatura / Stampila                      Am fost informat cu privire la condiţiile decomercializare a                   
                                                        pachetelor de servicii turistice, a conditiilor contractuale si
                                                       sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
                                                      
                                                                                                  Semnatura
 
Mesaj Corina Martin

Mesaj Corina Martin

    Draga Calatorule ,
 
Bine ai venit in magazinul de vacante MISTRAL TOURS !
 
Intr-o lume nebuna-nebuna ..intr-un ritm zilnic infernal, in rutina obisnuita de viata -  ti-ai dori o vacanta, sau macar un weekend, undeva, departe de lumea dezlantuita ...
Ai ajuns in cel mai potrivit loc : la magazinul cu vacante si calatorii de la Mistral !
 
Cand am infiintat  agentia Mistral Tours, m-am gandit sa impart cu voi, turistii nostri, cele mai frumoase experiente de vacanta  - sa descoperim impreuna destinatii si locatii noi, insule tropicale, munti inzapeziti, croaziere de vis, mirajul parcurilor Disneyland, verdele de Moieciu sau Pastele in Bucovina, frenezia verii la Mamaia sau frumusetea desertului in Dubai .. Sa o vedem impreuna pe Celine Dion la Las Vegas,  sa descoperim misterele Parisului, sa ne lasam fermecati de mirajul unic al Deltei Dunarii si sa descoperim istoria Cetatii Rasnov, sa ascultam impreuna un bouzoukia in Santorini, apoi sa trecem impreuna Bosforul, la Istanbul ...
 
O calatorie e o lectie de viata . Dar pentru ca vacanta ta sa devina cu adevarat un vis implinit, ai nevoie de cele mai bune recomandari, de siguranta rezervarilor, de asistenta si de protectia drepturilor tale .
 
Din 1998, la Mistral Tours, alegem sa oferim cele mai sigure servicii si vacante, ne protejam turistii, ii asistam pe durata calatoriei lor  si ii insotim, virtual, in vacanta !
 
In ceea ce ma priveste, am o experienta de 23 de ani exclusiv in turism, activez in prima linie in organizatiile de turism din Romania si sunt mandra ca, prin serviciile agentiei mele, slujesc cu profesionalism turismul romanesc.
In Romania, grupul nostru de companii include si Hotelul Mistral Resort Moieciu - pentru ca am ales sa credem si sa investim in turismul romanesc, in destinatiile romanesti.
 
De aceea, asa cum stii ca recomand de 4 ani in mediul public, te indemn si acum sa-ti alegi un agent personal de turism - al familiei, sau al firmei, sau al grupului tau de amici si prieteni.
 
Incearca serviciile Mistral Tours . Noi suntem avocatul vacantei tale !
 
Corina Martin